دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
صفحه اصلي > خدمات مركز > خدمات پژوهشي > طرح های تحقیقاتی 
 
 
ارزيابي فرايند انفجار تنفسي نوتروفيل ها، در کودکان ديابتي مراجعه کننده به بيمارستان کودکان مفيد تاریخ ثبت : 1392/03/28
طبقه بندي :
عنوان طرح : ارزيابي فرايند انفجار تنفسي نوتروفيل ها، در کودکان ديابتي مراجعه کننده به بيمارستان کودکان مفيد
مجری طرح : دکتر آناهیتا سنایی
تاریخ تصویب : چهار شنبه 26 خرداد 1389
وضعیت طرح : خاتمه یافته
تاریخ شروع : پنج شنبه 17 تیر 1389
تاریخ خاتمه : چهار شنبه 21 اردیبهشت 1390
چکیده طرح :

ديابت يکي از بيماري هاي اندوکرين مزمن وشايع در کودکان مي باشد و بنظر می رسد استعداد عفونت در این بیماری افزایش می یابد. در بسياري از منابع علمي به وجود  نقص در دستگاه ايمني ذاتي و سلولي در ديابت اشاره شده است. اختلال در فاگوسیتوز در بیماران دیابتی در چندین مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزيابي فرايند انفجار تنفسي نوتروفيل ها در کودکان  ديابتي و مقایسه آن با گروه کنترل متشکل از کودکان سالم می باشد. فرايند انفجار تنفسي(يا انفجار اکسيداتيو) رها سازي گونه هاي فعال اکسيژن (راديکال سوپر اکسيد وپراکسيد هيدروژن) از سلولهاي ايمني (نوتروفيل ومنوسيت) در مواجهه با باکتريها و قارچها است که نقش مهمي را در سيستم ايمني بدن دارد.

در اين مطالعه، گروه بیماران از کودکان مبتلا به ديابت نوع يک مراجعه کننده به درمانگاه غدد بيمارستان مفيد، و گروه کنترل از کودکان غير مبتلا به بيماري ديابت که از نظر سن و جنس با بيماران انتخاب شده متناسب هستند و داراي هيچ بيماري زمينه اي مزمني نمي باشند تشکیل شده است .از همه اين افراد، 3 سي سي خون گرفته شده و بر روي آن تستNBT  انجام گردید. اطلاعات از هر دو گروه شاهد و کنترل، وارد نرم افزار spss  شد. جهت مقايسه ميانگين ها از آزمون t و براي مقايسه فراواني متغيرهاي کيفي بين دو گروه از آزمون کاي-دو استفاده شده. برای بررسی میزان ارتباط احتمالی بین NBT در بیماران دیابتی و فاکتورهای سن، جنس، مدت ابتلا به دیابت، میزان انسولین NPH و Regular مصرفی HgA1C از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

جمعاً 52 نفر بیمار دیابتی مبتلا به دیابت نوع یک و 29 نفر گروه کنترل ،متشکل از افراد سالم غیر دیابتی، مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه بیماران، متوسط سن، 102 ماه (5/8 سال)، کم­ترین سن 21 ماه و بیشترین سن، 180 ماه و متوسط زمان ابتلا به دیابت، 25 ماه بوده است (حدود 2 سال). متوسط سن گروه کنترل 77ماه (4/6 سال) سن کوچکترین آنها، 13 ماه و سن بزرگترین آنها 180 ماه بود. میانگین NBT در گروه کنترل 31/5 ±68/94 و در گروه بیماران 84/15 ±01/72 بوده که این اختلاف از نظر آماری معنی­ دار است (001/0 P value <) در مورد همبستگی بین میزان NBT با متغیرهای کمی  سن، جنس، مدت ابتلا به دیابت، میزان انسولین مصرفی و میزان HgA1C ارتباط معنی­ داری بدست نیامد.  (  P>0/05)

کاهش NBT مشاهده شده در این مطالعه، بیانگر آنست که در گروه اطفال مبتلا به دیابت نوع یک نیز، همانند بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2، عملکرد نوتروفیل ها تحت تاثیر بیماری دیابت قرار می گیرد .

کلید واژه ها: دیابت قندی، بیگانه خواری، نوتروفیل، انفجار تنفسی، NBT،PMA

تعداد نمایش : 1680 <<بازگشت
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

مركز تحقيقات عفوني اطفال
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - پائين تر از ميرداماد - بيمارستان كودكان مفيد - مركز تحقيقات عفوني اطفال

تلفكس : 22226941 - 021
پست الکترونیک : info@pirc.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.