دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
صفحه اصلي > خدمات مركز > خدمات پژوهشي > طرح های تحقیقاتی 
 
 
بررسی فراوانی ژن های مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف و مقاومت های آنتی بیوتیکی در نمونه های آزمایشگاهی بیمارستان مفید تاریخ ثبت : 1392/03/28
طبقه بندي : ,,
عنوان طرح : بررسی فراوانی ژن های مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف و مقاومت های آنتی بیوتیکی در نمونه های آزمایشگاهی بیمارستان مفید
مجری طرح : دکتر شهناز آرمین
تاریخ تصویب : چهار شنبه 14 دی 1390
وضعیت طرح : خاتمه یافته
تاریخ شروع : شنبه 13 اسفند 1390
تاریخ خاتمه : چهار شنبه 29 شهریور 1391
چکیده طرح :

سابقه و هدف: شیوع رو به افزایش بتا لاکتامازهای وسیع الطیف در باکتری های پاتوژن باعث گسترش مقاومت های آنتی بیوتیکی و مرگ و میر بیشتر در بیماران شده است. بسیاری از مراکز درمانی در ایران به طور کامل از اهمیت و شیوع باکتری های مولد ESBL آگاه نیستند. هدف از این پژوهش ارزیابی  فراوانی باکتری های مولد بتا لاکتامازهای وسیع الطیف در میان سویه های اشرشیاکلی و کلبسیلا پنمونیه جدا شده در کشت های مثبت بیماران بستری در بیمارستان مفید، تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی و شناسایی ژن های آن ها است.

مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی تحلیلی که در سال 1390 در بیمارستان کودکان مفید انجام شد، 231 ایزوله باکتریایی اشرشیاکلی و کلبسیلا پنمونیه از نمونه های خون و ادرار بیماران بستری مورد مطالعه قرار گرفت. تمام نمونه ها به روش Disc Diffusion بررسی شدند. نمونه های ESBL شناسایی شدند و سپس حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها ارزیابی شد. ژن هانیز توسط PCR شناسایی شدند. داده های حاصله توسط  SPSS آنالیز شدند.

یافته ها: از 231 نمونه کشت مثبت خون و ادرار اشرشیاکلی و کلبسیلا پنمونیه، 83 مورد (36%) مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف بودند، که 80% آنها اشرشیاکلی و 20% کلبسیلا بودند. از میان نمونه های اشرشیاکلی مولد ESBL53% به جنتامایسین، 85% به آمیکاسین، 98% به ایمی پنم و مروپنم، 56% به سیپروفلوکساسین، 8% به آمپی سیلین و 21% به کوتریموکسازول حساس بودند و از میان نمونه های کلبسیلای مولد ESBL71% به جنتامایسین، 94% به آمیکاسین، 100% به ایمی پنم و مروپنم، 59% به سیپروفلوکساسین، 23% به آمپی سیلین و 35% به کوتریموکسازول حساس بودند. از نمونه های اشرشیاکلی و کلبسیلای مولد ESBLبه ترتیب 92% و 94% حاوی ژن SHV، 91% و 100% حاوی ژن TEM، 33% و 29% حاوی ژن PER، 83% و 82% حاوی ژن CTX-M، 73% و 65% حاوی ژن  AmpCبودند.

واژگان کلیدی: ESBL، اشرشیاکلی، کلبسیلا پنمونیه، blaSHV،blaTEM،blaCTX-M، blaPER، blaAmpC

تعداد نمایش : 1977 <<بازگشت
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

مركز تحقيقات عفوني اطفال
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - پائين تر از ميرداماد - بيمارستان كودكان مفيد - مركز تحقيقات عفوني اطفال

تلفكس : 22226941 - 021
پست الکترونیک : info@pirc.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.