دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
 
 
اثر داروي ال آسپارژيناز با دوز 6000 واحد بر متر مربع بر سطح چربي هاي خون در كودكان مبتلا به لوكمي لنفوبلاستيك حاد تاریخ ثبت : 1392/02/25
طبقه بندي :
Titel : اثر داروي ال آسپارژيناز با دوز 6000 واحد بر متر مربع بر سطح چربي هاي خون در كودكان مبتلا به لوكمي لنفوبلاستيك حاد
Author : ارزانيان محمدتقي، اقبالي عزيز، علوي ثمين، شمسيان بي بي شهين، ملك فاطمه ، آذرگشب اذن اله
Journal : فصلنامه پژوهشی خون
Year : 2009
Volume : 23
Issue : 2
Pages : 85-93
Abstract :

سابقه و هدف: اختلالات چربي و ليپو پروتئين هاي خون در بدخيمي ها به علل مختلف از جمله مصرف داروهاي شيمي درماني ايجاد مي شود. يكي از داروهايي كه در تغييرات چربي هاي خون دخالت دارد ال آسپارژيناز مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر داروي ال-آسپارژيناز با دوز 6000 واحد بر متر مربع روي چربي هاي خون در كودكان مبتلا به لوكمي لنفو بلاستيك حاد در بيمارستان كودكان مفيد تهران انجام شد.

مواد و روش ها: تحقيق به روش كار آزمايي باليني قبل و بعد انجام شد و جمعيت مورد مطالعه كودكان زير 15 سال مبتلا به لوكمي لنفوبلاستيك حاد بودند كه به صورت مستمر و غير احتمالي نمونه گيري شدند و هر بيمار شاهد خودش بود. در همه بيماران سطوح چربي و ليپو پروتئين هاي سرم شامل: Lpa - APO A - APO B - TG - Cholestrol – HDL- LDL – VLDLبعد از 12-8 ساعت ناشتايي در سه مرحله قبل از درمان، حين درمان با ال-آسپارژيناز و دو ماه بعد از قطع ال-آسپارژيناز چك شد و با هم مقايسه شدند. از آزمون هاي Tزوج، فريدمن و ويلكوكسون جهت تحليل نتايج استفاده شد.

يافته ها: در اين مطالعه، 82 كودك با تشخيص جديد لوكمي لنفوبلاستيك حاد، مورد ارزيابي قرار گرفتند. متوسط سن بيماران 6 سال با انحراف معيار 5/3 و دامنه سني از 45 روز تا 14 سال بود. متوسط سطح سرمي تري گليسريد در مرحله قبل از شروع ال-آسپار 9/163 ميلي گرم درصد (SD=107) بود و در مرحله حين درمان با ال-آسپار به 123 ميلي گرم درصد (SD=67) رسيد كه كاهش معني داري بعد از شروع ال آسپار مشاهده شد (p=0.002) متوسط سطح سرمي كلسترول قبل از شروع ال آسپار 151 ميلي گرم درصد (SD=43) و در حين درمان با ال آسپار 140 ميلي گرم درصد (SD=52) بود و از نظر آماري تفاوت معني داري با مرحله قبل از شروع ال-آسپار نداشت .(p=0.061)

نتيجه گيري: سطح سرمي TGبه دنبال مصرف ال آسپار كاهش مي يابد، كلسترول تغيير معني داري به دنبال ال آسپار پيدا نمي كند و HDLبه دنبال ال آسپار افزايش مي يابد. به طور كلي ال آسپار با دوز 6000 واحد در متر مربع بر خلاف دوزهاي بالاي آن، باعث افزايش چربي هاي خون نمي شود

Keywords : لوكمي لنفوبلاستيك حاد، ال آسپارژين، كودكان
تعداد نمایش : 1015 <<بازگشت
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

مركز تحقيقات عفوني اطفال
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - پائين تر از ميرداماد - بيمارستان كودكان مفيد - مركز تحقيقات عفوني اطفال

تلفكس : 22226941 - 021
پست الکترونیک : info@pirc.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.