دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
 
 
عفونتهاي وابسته به كاتتر وريدي در دو سيستم كاتترگذاري معمولي و سيستم كاتترگذاري بدون استفاده از سوزن پلنكتا در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان كودكان مفيد تاریخ ثبت : 1392/02/25
طبقه بندي :
Titel : عفونتهاي وابسته به كاتتر وريدي در دو سيستم كاتترگذاري معمولي و سيستم كاتترگذاري بدون استفاده از سوزن پلنكتا در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان كودكان مفيد
Author : سعيد مهام ، احمدرضا شمشيري ، سيد سجاد رضوي ، سيد عليرضا فهيم زاد ، جواد غروبي ، مهشيد طالبيان ، منيژه نادري ، مانا هادي پور
Journal : فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري
Year : 2010
Volume : -
Issue : 48
Pages : 1-5
Abstract :

سابقه و هدف: عفونت مربوط به كاتترگذاري وريدي يكي از عفونتهاي مهم بيمارستاني خصوصاً در بخشهاي پرخطر مانند بخش است كه باعث افزايش طول بستري و موربيديتي- مورتاليتي بيماران ميشود. سيستم پلنكتا (PICU) مراقبتهاي ويژه كودكان يك سيستم بسته تزريق مايعات با مزاياي حذف سوزن، سهولت كار، افزايش سرعت تجويز مايعات (Planecta®-JMS Co., Ltd.)و حذف فضاي مرده است. هدف اين مطالعه مقايسه سيستم تزريقي پلنكتا و سيستم رايج از نظر فراواني عفونتهاي سيستميك وابسته به كاتتر وريدي است.

روش كار: كارآزمايي باليني روي بيماران بستري در بخش PICUبيمارستان كودكان مفيد با تقسيم تصادفي بيماران براساس شماره تخت به دو گروه از بهمن 1385 لغايت شهريور 1386 صورت پذيرفت. براي گروه مداخله از شش جزء سيستم پلنكتا و براي گروه مقايسه از سيستم تزريق رايج استفاده شد. بيماران از بابت سپسيس ناشي از سيستم تزريق براساس معيارهاي NNISS بررسي شدند 

يافته ها: از 254 بيمار، 99 نفر در گروه مداخله و 155 نفر در گروه مقايسه قرار گرفتند هيچ مورد عوارض عفوني ناشي از سيستمها تزريقي، نه در گروه پلنكتا و نه در گروه مقايسه مشاهده نشد. ميانه زمان بستري در گروه مداخله 4 روز (از يك تا 36 روز) و در گروه16 درصد / 22 درصد ( 22 نفر از 99 نفر) و در گروه مقايسه 8 / مقايسه 3 روز (از يك تا 46 روز و ميزان مرگ و مير در گروه مداخله 226 نفر از 155 نفر بود. اختلاف بين دو گروه از نظر دو متغير بالا معني دار نبود.

نتيجه گيري: با توجه به نتايج بنظر نمي آيد كه براي كاهش عوارض سيستميك ناشي از سيستمهاي تزريقي، استفاده از سيستم پلنكتا براي تمام بيماران موثر و امري مقرون بصرفه باشد. لذا توصيه مي شود مطالعات آتي در گروههاي خاص و موارد استفاده مشخص، مانند تزريق خون و تزريق مواد با ويسكوزيته بالا متمركز شوند

Keywords : آلودگي ابزار، تزريق داخل وريدي، سوزنها
تعداد نمایش : 769 <<بازگشت
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

مركز تحقيقات عفوني اطفال
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - پائين تر از ميرداماد - بيمارستان كودكان مفيد - مركز تحقيقات عفوني اطفال

تلفكس : 22226941 - 021
پست الکترونیک : info@pirc.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.