دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
 
 
بررسی رابطه ميزان اينترلوکين های 1 و 6 ادراری با پيلونفريت حاد کودکان تاریخ ثبت : 1392/02/25
طبقه بندي :
Titel : بررسی رابطه ميزان اينترلوکين های 1 و 6 ادراری با پيلونفريت حاد کودکان
Author : شريفيان مصطفی، کريمی عبدالله، گچکار لطيف، فلاح فاطمه، جدلی فرزانه، آرمين شهناز، فهيم زاد عليرضا، رفيعی طباطبائی صديقه، عموری پريسا
Journal : Pajoohandeh Journal
Year : 2006
Volume : 1
Issue : 6
Pages : 9-15
Abstract :

سابقه و هدف: عفونت کليه و اسکار ناشی از آن در بعضی مناطق دنيا از جمله ايران يکی از علل مهم نارسايی مزمن کليه است. در بعضی مطالعات سطح اينترلوکين های ادراری بيماران با پيلونفريت حاد افزايش داشته است. در اين مطالعه سطح اينترلوکين های 1 و 6 در ادرار کودکان مبتلا به پيلونفريت حاد و کودکان سالم مقايسه شده و مقادير آنها در درجات مختلف آسيب کليوی مشخص و بر اساس اسکن DMSAاندازه گيری شده است.

مواد و روش ها: در اين تحقيق مورد- شاهدی کودکان 1 ماهه تا 12 ساله که به علت پيلونفريت، براساس يافته های آزمايش ادرار و اسکن DSMA، در طی 8 ماه از دی ماه 1383 لغايت مرداد ماه 1384 در بخش کليه اطفال بيمارستان کودکان مفيد بستری شده اند به عنوان گروه مورد و کودکانی که به منظور معاينات معمول مراجعه و از نظر بالينی با تشخيص پزشک سالم بوده و آزمايش ادرار و کشت ادرار منفی داشتند به عنوان گروه شاهد تحت مطالعه قرار گرفتند. سطح اينترلوکين 1 و 6 نسبت به کراتينين ادرار به طور تصادفی در 80 نمونه ادراری شامل 37 بيمار بستری با پيلونفريت حاد %81 دختر و 43 کودک سالم %81 دخترتعيين شدند. اينترلوکين ها به روش اليزا و کراتينين به روش اسپکتروفتومتری اندازه گيری شد. يافته ها به وسيله آزمون های تی يا مان ويتنی تجزيه و تحليل شد و P<0.05معنی دار تلقی گرديد.

يافته ها: ميزان متوسط اينترلوکين 1 به کراتينين ادرار در بيماران با پيلونفريت برابر 0.96 ±0.70 ميکروگرم بر ميليگرم )از 0.02 تا 5.08 ميکروگرم بر ميليگرم( و در کورکان سالم برابر 0.12± 0.04 ميکروگرم بر ميليگرم )از 0 تا 0.51 ميکروگرم بر ميليگرم( (p<0.008) و ميزان متوسط اينترلوکين 6 به کراتينين ادرار در گروه مورد 10.06± 4.8 ميکروگرم بر ميليگرم از 0.01 تا 44.73 ميکروگرم بر ميليگرم و در کودکان سالم برابر 0.37± 0.15 ميکروگرم بر ميليگرم )از 0 تا 2.32 ميکروگرم بر ميليگرم بود (p<0.0002).

نتيجه گيری: در اين مطالعه ارتباط کاملا معنی داری بين سطح ادراری اينترلوکين 1 و 6 در کودکان مبتلا به پيلونفريت حاد نسبت به کودکان سالم ديده شد.

Keywords : اينترلوکين 1، اينترلوکين 6، کراتينين، پيلونفريت، کودکان
تعداد نمایش : 754 <<بازگشت
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

مركز تحقيقات عفوني اطفال
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - پائين تر از ميرداماد - بيمارستان كودكان مفيد - مركز تحقيقات عفوني اطفال

تلفكس : 22226941 - 021
پست الکترونیک : info@pirc.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.