اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
اشرف  كريمي راهجردي مسئول دفتر 22226941 17
معصومه   نویدی نیا مسئول آزمایشگاه 22226941 16
زری  قلی نژاد کاردان آزمایشگاه 22226941 16
مریم شمشیری کارشناس پژوهش 22226941 17
کیمیا سیفی کارشناس پژوهش 22226941 19
محمد صادق کوچکی خدمات 22226941
قاسم کربلایی امور دفتر 22226941
حمیده شکاری ابراهیم آباد کارشناس پژوهش 22226941 18
مریم صیفی کار کارشناس پژوهش 22226941 18